INFORMACE VÝCHOVNÉHO PORADCE-Pokyny k přijímacímu řízení

K přihláškám na SŠ:

připravte si dva obory školy, na které budete podávat přihlášky, v pořadí, v jakém je chcete zapsat na přihlášku (1. zapsaná = 1. termín přijímacího řízení, 2. zapsaná = 2. termín přijímacího řízení)

Příklad:

  • SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice + adresa

18-20-M/01 Informační technologie

  • SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice + adresa

26-51-H/01 Elektrikář

Tyto obory jsou podkladem pro přihlášku na SŠ, odevzdejte je do 30. ledna 2021 J. Beranové. Ve škole bude na základě podkladů vyplněna a vytištěna přihláška, kterou si zákonný zástupce vyzvedne proti podpisu v ředitelně školy.

Do 1. 3. 2021 musí být přihláška na SŠ (zaslat včas, doporučeně nebo zavést osobně).

Pokud je k přihlášce nutné potvrzení lékaře – Mudr. Z. Novotná žádá, aby se každý žák předem objednal, bez objednání nebude vyšetřen.

Jen připomínám – v obou přihláškách také nezapomeňte na datum a podpis

zákonný zástupce doplní datum svého narození, případně kontakt.

na zadní straně doplnit počet příloh

V případě přijetí na SŠ:

Zápisový lístek důležité:

Správný postup je:

1. žák je přijat na zvolený obor

2. zákonný zástupce vyplní v zápisovém lístku tabulku u bodu 1.

(školní rok 2021/22, název školy, kód a název oboru vzdělání, datum)

3. připojí podpis zákonného zástupce a podpis uchazeče

4. do deseti pracovních dnů doručí (nejlépe doporučeně nebo osobně) do příslušné SŠ.

5. Do SŠ školy s talentovou zkouškou lze zápisový odevzdat do 10 dnů po přijetí. V případě, že se dítě dostane v dubnu na jinou SŠ (bez talentových ZK) může stáhnout zápisový lístek bez udání důvodů.